Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου - 16/9/2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

 

            Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου». Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα. (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα ενώ η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται κατά το τέταρτο εξάμηνο.

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Επιστημών Υγείας, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Στατιστικής, Στατιστικής-Ασφαλιστικών και Αναλογιστικών Μελετών, Πολιτικής και Διοικητικής Επιστήμης ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παραγρ. 12γ του Ν. 2916/01(ΦΕΚ114Α’). Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι έως και τριάντα (30) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού. Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΜΔΕ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται στα 1,000 € ανά εξάμηνο και καταβάλλονται σε 4  δόσεις. Οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής είναι η συμμετοχή σε προσωπική συνέντευξη καθώς και σε γραπτές εξετάσεις για την επάρκεια στην αγγλική γλώσσα στο αντικείμενο σπουδών εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, η πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις σε όποια από τις δύο περιόδους επιλέξουν:

 • από 13/7/2015 έως και 7/8/2015, ώρα 10.00-15.00
 • από 24/8/2015 έως και 25/9/2015, ώρα 10.00-15.00

στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Κτήριο 12, Α’ όροφος Μικράς Ασίας 75, Γουδή 115 27, τηλ. 210 746 2059, στη Γραμματεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού, με την ένδειξη «ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου»), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Έντυπη αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 2015-2016 )
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,
 •  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών έως τις 15 Οκτωβρίου 2015 και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015,
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο,
 • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει),
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ,
 • 2 συστατικές επιστολές,
 • Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο ΠΜΣ «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου».

 Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

 Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει την τελική επιλογή των υποψηφίων μετά από εισαγωγικές εξετάσεις η ύλη των οποίων θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.:

 

Αθήνα 3/7/2015

 

Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Καθηγήτρια Αθηνά Λινού

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions