Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ - 23/5/2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 14/4/2016

 

 

 

Αριθ. Πρωτ. 4505

 

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ» του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

ΦΕΚ 704/16.3.2016 τ.Β'

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εφήβων. Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

 

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας).

 

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. H διάρθρωση των μαθημάτων θα είναι τέτοια ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του προγράμματος και από εργαζόμενους.

 

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, γ) άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως φυσικοθεραπείας, επισκεπτών υγείας, μαιευτικής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

 

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Δίδακτρα: Για τη φοίτηση στο πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.400?, για το σύνολο του Προγράμματος.

 

Υποτροφίες: Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής καταβολής διδάκτρων. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με

 

1

ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων"

§  Τετάρτη 11 Μαΐου 2016: Ενημερωτική Συνάντηση για το Πρόγραμμα, ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο (14:00μμ, Αμφιθέατρο 7Α, Πτέρυγα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής)

 

§  Παρασκευή 20 Μαΐου 2016: Λήξη υποβολής αιτήσεων

 

§  Τρίτη 24 Μαΐου 2016: Γραπτή Εξέταση γλωσσικής επάρκειας (διάρκειας 1 ώρας) Ασκήσεις κατανόησης γραπτού λόγου, γραμματικής, λεξιλογίου και εν γένει χρήσης της Αγγλικής γλώσσας (10:00πμ, Αμφιθέατρο 7Α, Πτέρυγα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής)

 

§  Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016: Συνέντευξη

Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.

 

§  Σεπτέμβριος 2016:Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

 

- Έντυπο εγγραφής

 

- Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους

 

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους

 

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

 

§ Οκτώβριος 2016: Έναρξη μαθημάτων

 

 

Παρατηρήσεις

 

Οι συστατικές επιστολές μπορούν:

 

.       Είτε να σταλούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ

.       Είτε να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση  postgradsecr@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για υποψήφιο του ΠΜΣ ENTATIKH», εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

 

1.      να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής

2.      να γίνει μέχρι και την 20/5/2016

3.      να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 2810 39 4615/ 4868,  postgradsecr@med.uoc.gr)

 

Ο Διευθυντής

Ο Κοσμήτορας

του ΠΜΣ" Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία

της Σχολής Επιστημών Υγείας,

Παίδων και Εφήβων"

 

Καθηγητής Γ. Μπριασούλης

Καθηγητής Γ. ΚοντάκηςΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions