Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. (ΦΕΚ Β’ 2613/26.8.2016).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΚλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)(http://www.surgicalanatomy.gr)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και θα δεχθεί υποψηφίους για εγγραφή το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017.

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί, παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων, αναισθησιολόγοι, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με επεμβατικές τεχνικές (ακτινολόγοι, καρδιολόγοι κ.α.).

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 40. Πέραν του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους που γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

Α) Να αποδεικνύεται η γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτός της ελληνικής.Οι γλώσσες αυτές μπορεί να είναι: Αγγλικά ή άλλη γλώσσα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό τουλάχιστον “Lower” για την Αγγλική ή αντίστοιχου επιπέδου αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις άλλες γλώσσες. Επιπρόσθετα η γνώση της ξένης γλώσσας βεβαιώνεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχης επάρκειας με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.

Β) Να προσκομίσει ο υποψήφιος δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.Οι συστατικές επιστολές χορηγούνται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., έχουν τυποποιημένη φόρμα, είναι σφραγισμένες με μονογραφή, παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ, και αξιολογείται ο υποψήφιος σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Η αξιολόγηση πρέπει κατά μέσο όρο να είναι πάνω από το 50%.

Τα δικαιολογητικά: α. Βιογραφικό, β. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, γ. Συστατικές επιστολές, δ. Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, ε. Λοιποί τίτλοι σπουδών, στ. Αντίτυπα ερευνητικού έργου, ζ. Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το Π.Μ.Σ., η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου. 

Κριτήρια εισαγωγής

Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από οκτώ (8) διαφορετικά κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας. Η επιλογή των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος από τα κάτωθι κριτήρια εισαγωγής:

    Μόρια  
1.

 

 

Πτυχίο

 

(Βαθμός 1ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. x 3)

(Βαθμός 2ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. x 2)

 

  Κ1
2. Πρώτη ξένη γλώσσα 3 Κ2
3. Δεύτερη ξένη γλώσσα 2 Κ3
4. Τρίτη ξένη γλώσσα 1 Κ4
5. Ερευνητική Δραστηριότητα (Μοριοδοτείται ένα από τα παρακάτω)   Κ5
 
  • Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal)                                                    6Xn
   
  • Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal)
     3Xn
   
  • Συγγραφέας σε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή ομιλητής ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα
    1Xn
   
6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα                 10   Κ6
7. Διδακτορικό Δίπλωμα                   20   Κ7
8. Συνέντευξη

 

Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10) Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10)

  Κ8

Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7 Κ8.

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ενιαία όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Π.M.Σ. (Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής , Κτίριο Γ’ Ιατρικής Α.Π.Θ. 2ος όροφος , τηλ. 2310 999305, www.surgicalanatomy.gr ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική θυρίδα 300 ΤΚ 54124) από 01/09/2016 έως 30/09/2016.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30/09/2016.

Το Π.Μ.Σ. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία» στο email: romaleap@auth.gr ή στο τηλέφωνο 2310 999305 κα Ρώμη Παππά.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα βιογραφικού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Συστατική Επιστολή για το Π.Μ.Σ «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία»Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions