Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Δημοτικό πολυιατρείο Κω - Πρόσληψη Παθολόγου ή Γενικού ιατρού με σύμβαση έργου - 9/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κως, 08/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         Αριθ.Πρωτ. 2227

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 1, Κως

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2242020440

FAX: 2242022024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ

ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.     Την υπ’ αρ. πρωτ. 19277 Σχετ.:20696/22-3-2016 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου/Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης.

3.     Την υπ’αρ.πρωτ. 5035/6-4-2016 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ για την ειδικότητα ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής & ελλείψει αυτού Ιατρός Παθολόγος.

4.     Την υπ’αρ. πρωτ. οικ.20579/16-6-2016 έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικής & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.

5.     Την υπ’ αριθ. 144/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται οι ειδικότητες του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

6.     την υπ’αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/13969/14-6-2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α’) όπως  ισχύει.

7.     Την υπ' αριθμ. 51925/19-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

8.     Την υπ’ αρ. πρωτ. 329/4-3-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

9.     Την υπ’αρ. πρωτ.1887/26-9-2016 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου.

10.  Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε αίτηση Ιατρού Γενικής Ιατρικής και ελλείψει αυτού Ιατρού Παθολόγου.

11.  Το γεγονός ότι η πρόσληψη του ιατρού με την ειδικότητα του Παθολόγου είναι απαραίτητη ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Συμβουλευτικού Δημοτικού Πολυιατρείου του Δήμου μας.

 

Ανακοινώνει

 

Την επαναπροκήρυξη για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Πολυιατρείου Κω, που εδρεύει στην Κω, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω», συνολικής διάρκειας έως ένα έτος από την ημερομηνία της σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΚΩ

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ελλείψει αυτού ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

1

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

 

Συνοπτική περιγραφή του έργου: Δράση – Δομή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Δημοτικού Πολυιατρείου Κω για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Κω.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Το Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &

ελλείψει αυτού ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

1.     Αίτηση.

2.     Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3.     Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

4.     Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

5.     Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας.

6.     Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

7.     Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/2986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

8.     Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας (εφόσον υπάρχει).

9.     Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται, με τα ίδια τυπικά προσόντα πρόσληψης (κύρια ή επικουρικά), ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κω.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3, 85300 Κως, υπ’ όψη κας Κικέ Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2242020440 & 2242022044).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο καθώς και η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, από 12/11/2016 έως και 21/11/2016.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions