Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες γενικής ιατρικής - 22/3/2017

                                                                                                       

                                                                      

                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη:21-3-2017

                                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 778

Πληροφορίες : Γραφείο  Προμηθειών

Τηλ.: 2310-764023

           2310-703022

Mail : d.liapis@kath.gr                                                          ΠΡΟΣ

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  θα  προβεί στην προμήθεια/ανάθεση των ακόλουθων ειδών/υπηρεσιών  : ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 20000,00€

      Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεσθε να καταθέσετε την προσφορά σας στο Γραφείο Προμηθειών μέχρι και την 29-3-2017 Και ώρα 14.00μ.μ. στα Γραφεία Κεντρικής Αγοράς - Ν. Μενεμένη – Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης – Κτίριο Διοίκησης ενώπιον της επιτροπής που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την ΚΑΘ Α.Ε. και θα αξιολογήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο.

      Οι προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής και να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του κληθέντος με  ημερομηνία αποστολής.

Η συμμετοχή με την υποβολή προσφοράς, προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι, θα ανταποκριθείτε πλήρως στους τεχνικούς και ποσοτικούς όρους της προμήθειας / υπηρεσίας , όπως σας  έχουν αποσταλεί, καθώς και των επί τόπου συνθηκών .

Επιπροσθέτως προϋποθέτει την αποστολή-προσκόμιση  στην ΚΑΘ Α.Ε., στοιχείων που θα απαιτηθούν για την αποπληρωμή της δαπάνης.

       Για περαιτέρω Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείσθε  να  επικοινωνήσετε  με το γραφείο Προμηθειών της ΚΑΘ Α.Ε.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Ο ενδιαφερόμενος  ιατρός θα πρέπει  να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  με ειδίκευση: « Γενική Ιατρική», με εξειδίκευση σε επείγοντα περιστατικά μέσω πιστοποίησης αυτής.

Επισημαίνεται ότι  ο ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του  Κατά πράξη και κατά περίπτωση , στους χώρους της ΚΑΘ Α.Ε. για αντιμετώπιση κάθε αιφνίδιας νόσου και εκτάκτων περιστατικών υγείας.  Η παρουσία του ιατρού στου χώρους της ΚΑΘ Α.Ε. θα είναι από Κυριακή έως Πέμπτη ( πλην Παρασκευής Σαββάτου ) και από ώρες 10:00-16:00

Στην οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί η συνολική αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας ( οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν την ΚΑΘ Α.Ε. ),για όλο το χρονικό διάστημα της παροχής της υπηρεσίας που είναι  οκτώ (8) μήνες .

Η δαπάνη  θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις  με την προσκόμιση  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ, κάθε φορά.

Ο ιατρός εκτός από την προαναφερόμενη αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας που συμφωνείται δεν δικαιούται Μισθούς πάσης φύσεως, δώρα επιδόματα, υπερωριακές απασχολήσεις, κάθε είδους άδειες, έξοδα ασφάλισης, έξοδα κίνησης καθώς και πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών του.

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου 0,06% και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού, ποσό το οποίο θα αποδίδει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η  ΚΑΘ Α.Ε. δύναται ανά πάσα στιγμή και σε όλη την διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης να την λύσει μονομερώς, αναιτίως, αζημίως .  Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος της υπηρεσίας - δεύτερος συμβαλλόμενος,   δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε θετική ή/και αποθετική ζημία τους από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία .

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης συνομολογεί και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν συνδέεται με την ΚΑΘ Α.Ε. με κανενός άλλου είδους εργασιακή σχέση ( εξηρτημένης ή οιασδήποτε άλλης φύσεως εργασίας ) εκτός από το προαναφερόμενο έργο για το συγκεκριμένο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια οκτώ  μηνών, κατά την υπογραφή της οποίας απαιτείται η προσκόμιση ποινικού μητρώου . Κατά την παροχή της υπηρεσίας ο Ιατρός θα τηρεί βιβλίο συμβάντων .

Δέον να επισημανθεί ότι σε περίπτωση απουσίας του ο ιατρός θα πρέπει να έχει ορίσει αντικαταστάτη του ιδίων τυπικών προσόντων , ο οποίος δεν θα επιβαρύνει και δεν θα έχει καμία απαίτηση από  την Κ.Α.Θ. Α.Ε. , για το διάστημα αυτό.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί την  29-3-2017 και ώρα 14.00μ.μ. στα Γραφεία Κεντρικής Αγοράς - Ν. Μενεμένη – Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης – Κτίριο Διοίκησης στα γραφεία της ΚΑΘ Α.Ε., με την διενέργεια συνέντευξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  με ειδίκευση: « Γενική Ιατρική», και την  εξειδίκευση σε επείγοντα περιστατικά.) καθώς και τον φάκελο  της οικονομικής προσφοράς .

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.

                                        ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions