Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Δήμος Θέρμης - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Παθολόγου - 14/9/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 ΘΕΡΜΗ:    12/9/2018

Δ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3929

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

====================

ΠΛΗΡ. : Αυγούστη Ελένη

Δ/ΝΣΗ : Πλ. Δημαρχείου - Τρίλοφος

Τ.Κ :      57500   Τρίλοφος

ΤΗΛ:     2392330221

FAX:     2392330226

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ -  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπ’ αριθμ. 23/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης»,
  3. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 11283/23-2-2018 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης προς το ΑΣΕΠ,
  4. Την με αρ. πρωτ. 7702/3-4-2018 βεβαίωση ΣΜΕ, από το ΑΣΕΠ,
  5. Το υπ’ αριθμ. 45954/3-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
  6. Την υπ’ αριθ. 617/14-2-2018 βεβαίωση της οικ. υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων
  7. Την με αριθ. 5046/18-10-2017 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, που υπέγραψε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» με Ιατρό Παθολόγο ΠΕ, για το διάστημα 18/10/2017 έως 17/10/2018
  8. Την με αριθ. 3597/3-8-2018 αίτηση παραίτησης  από 27/8/2018, του Ιατρού Παθολόγου ΠΕ,
  9. Την με αριθ. 1190/3686/27-8-2018 απόφαση Προέδρου ΔΣ του ΝΠΔΔ Θέρμης, για την λύση της με αριθ. 5046/18-10-2017 σύμβασης μίσθωσης έργου, κατόπιν της αίτησης παραίτησης του Ιατρού Παθολόγου ΠΕ, από 27/8/2018

 

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόθεση του ΝΠΔΔ του Δήμου Θέρμης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Θέρμης με αντικείμενο την ιατρική παρακολούθηση και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων των μελών των ΚΑΠΗ και των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», όποτε παρίσταται ανάγκη.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παθολόγου για χρονικό διάστημα από 5/10/2018 έως 4/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλ. Δημαρχείου, Τρίλοφος Τ.Κ. 57500

            Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17/9/2018 έως και 26/9/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·         Βιογραφικό σημείωμα

·         Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, ειδικότητα)

·         Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο

·         Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

·         Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

                                              

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions