Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-ΠΜΣ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» 2018-2019

Το Τμήμα Ιατρικής  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 που οδηγεί  στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης .

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας με τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Εξωσωματική Γονιμοποίηση). Σκοπός του προγράμματος είναι η  κατάρτιση των συμμετεχόντων με όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής  και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών  με την πρακτική αντιμετώπιση, μέσω της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση, των ζευγαριών  με  προβλήματα  υπογονιμότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν  στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας ( Μοριακής Βιολογίας Γενετικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής), Σχολών Θετικών Επιστημών  (Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας), Σχολών Ψυχολογίας καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου .

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3000 ευρώ (1.500 ευρώ το α’ εξάμηνο και  1.500 ευρώ στο β’ εξάμηνο). Ο αριθμός  εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως σαράντα  (40) ανά έτος Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα γίνει  τον Φεβρουάριο του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά  έως και την Παρασκευή  2 Νοεμβρίου 2018  (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση  Γραμματεία  Τμήματος Ιατρικής , Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης - Μάκρης , Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

 

1.      Αίτηση συμμετοχής

2.      Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)

3.      Φωτοτυπία ταυτότητας

4.      Μία πρόσφατη φωτογραφία

5.      Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση  ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση). Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά

6.      Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία

7.      Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)

8.      Συστατική (ες) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά

9.      Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά 1 και 6 (Αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα ),αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψηφίους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση   nnikolet@med.duth.gr

H αξιολόγηση για την αποδοχή των ΜΦ στο ΠΜΣ πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή  Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Για την επιλογή των υποψηφίων ΜΦ συνεκτιμώνται τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται από τις αιτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός στα συναφή με το ΠMΣ μαθήματα, προηγούμενη εμπειρία, και ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικά με την αναπαραγωγή.

Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση της,  να καλέσει τους υποψήφιους ΜΦ σε προφορική συνέντευξη.

 Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τον  Δεκέμβριο του  2018.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές  ενότητες Παρασκευή- Σάββατο και Κυριακή μία φορά τον μήνα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες  πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»  διατίθενται στην ιστοσελίδα human-reproduction.med.duth.gr καθώς και στο τηλέφωνο :

25510/30513      

Email: human-reproduction@med.duth.gr

nnikolet@med.duth.gr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Καθηγητής Νίκος Κ. Νικολέττος

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions