Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Δήμος Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής - 9/11/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                    

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                            Θεσσαλονίκη, 18/10/2018

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ               Αρ.Πρωτ.: 2605

(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         

Δ/νση: Βασ.Όλγας 148  Τ.Κ.: 54645                                 

Τηλ.: 2310 - 519584 / 550989

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου

με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής

υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2018  

που αφορά την παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη

του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (234/Α’).

3.     Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./236/22281/28.08.2018 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει

4.     Την υπ’ αριθμ. 32/2018 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2018.

5.     Την υπ’αριθ. 15122/12.03.2018 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης, της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

6.     Την υπ΄αριθμ. 15251/22.05.2018 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ για σύναψη σύμβασης έργου για την ειδικότητα Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου

7.     Την υπ’αριθμ. 45954/03.09.2018 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών

8.     Την υπ’αριθμ. 135/2018 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με τον καθορισμό ειδικότητας του ατόμου που πρόκειται να προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου.

9.     Την υπ’ αριθμ. 57854/01.10.2018 εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201

1.Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ιατρικής  Α.Ε.Ι  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.

2.Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

3.Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

4.Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

5.Βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 24 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΠΥ.

 

Η συνολική αμοιβή για τον ανάδοχο που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων, εφόσον προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται με τυχόν εισφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85/Α΄).

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

201

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας.

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης 04-10-2016 (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και το «Παράρτημα Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, η σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων διαμορφώνεται ως ακολούθως: χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεικές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία. Εάν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των ενδιαφερομένων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης μαζί με το «Παράρτημα Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» και το Έντυπο συμμετοχής θα γίνει στο γραφείο Διοίκησης της υπηρεσίας μας (Βασ.Όλγας 148), στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βας.Γεωργίου Α’ 1), στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (www.kapidthes.gr / Ανακοινώσεις), στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο  ΣΜΕ 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101-102), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από //-//-2018 – //-//-2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 14.00.

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο γραφείο Διοίκησης της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101-102), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη).

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα  Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ΣΜΕ 4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Έντυπο συμμετοχής καθώς και το Παράρτημα Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης (www.kapidthes.gr / Ανακοινώσεις) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions