Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Προκήρυξη ΣΜΕ1/2019 της ΚΕΥΝΣ για σύμβαση εργασίας 1 ΠΕ Παιδιάτρου

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ “ΚΕΥΝΣ”

Διεύθυνση: Στρ. Σαράφη 1, Συκιές

                    566 25, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2313 329540                                                 Συκιές, 30/09/2019

                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 4471

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019

Για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 6

του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει.

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

 

Έχοντας υπόψη:

1.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

3.        Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4.        Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).

5.        Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).

6.        Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ. Β΄/6-2-2017).

 

7.        Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 61054/07-06-2018 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2018 – 2019, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 2128/τ. Β΄/08-06-2018).

8.        Την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Φορείς/Δομές για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020.

 

9.        Την υπ’ αριθμ. 6451/7-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.

 

10.     Την υπ’ αριθμ. 381/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών με θέμα: «προκήρυξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ1/2019 για έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΥΝΣ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020 με διάρκεια από την υπογραφή της συμβάσεως έως 31/08/2020.

11.    Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020, κατόπιν της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για το Δήμο Δομής: Δήμος Νεαπολής-Συκεών, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών  Νομός Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

12.    Την υπ’ αριθμ. 4086/09-07-2019 απόφαση (ΑΔΑ:6Κ1Ω7ΛΛ-ΞΓ3) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020».

13.    Την υπ’ αριθμ. 3490/1-07-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΒΓΥ465ΧΙ8-ΧΝΔ) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «“ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  ”».

14.    Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ6451/7-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020, για το Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

15.    Την υπ’ αριθμ. 11489/29-2-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης – Συκεών περί συγχώνευσης όλων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών σε μία (1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών και διακριτικό τίτλο ΚΕΥΝΣ (ΦΕΚ 851/τ. Β΄/20-03-2012).

16.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 127/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών και ισχύει.

17.    Την υπ’ αριθμ. ………. βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών «ΚΕΥΝΣ» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για συνολικά έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο, για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΥΝΣ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2019-2020», με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης και ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 

101

Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

ΠΕ Παιδίατρος 

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως 31/08/2020

1

 

             

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας,

β)  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες

προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ)  Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,

δ)  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

 

 

 

1.      Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 30 έως 67 ετών.

2.      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.      Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).  

 

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή από Τετάρτη 2/10/2019 και για δέκα (10) ημέρες, έως Παρασκευή 11/10/2019 και  κατά τις ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών: Ελ. Βενιζέλου & Γληνού περιοχή Στρεμπενιώτη Τ.Κ. 56728 τηλ. επικοινωνίας 2313 329 520.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΥΝΣ

 

 

Απατσίδης Δημήτριος

 


Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions