Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Εγκύκλιος Υφυπουργού Υγείας για τον θεσμό των επικουρικών Ιατρών

  Κοινοποιήθηκε η με αποδέκτη την Δ/νση Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. Γ.Υφ. 3702/7-8-2006 σχετικά με το θεσμό των Επικουρικών Ιατρών: «Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στελέχωσης των κενών ιατρικού δυναμικού με το θεσμό των Επικουρικών Ιατρών. Μέχρι τώρα ο θεσμός έχει αποδειχθεί χρήσιμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που γεννά η χρονοβόρος διαδικασία προκηρύξεως, κρίσεως και διορισμού οργανικών θέσεων ιατρών ΕΣΥ. Ο θεσμός του Επικουρικού Ιατρού έγινε κυρίως για την κάλυψη κενών στην στελέχωση της περιφέρειας και όχι για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών Νοσοκομείων της χώρας, ιδίως του Κέντρου. Για τα τελευταία, υπάρχει πάντοτε η διαδικασία κρίσεως ιατρών ΕΣΥ κανονικώς, η οποία ουδόλως διεκόπη και η οποία με μέριμνα των Διοικητών των Νοσοκομείων πρέπει να συνεχίζεται κανονικώς. Έχουν όμως παρατηρηθεί τα παρακάτω φαινόμενα τα οποία στην πρόθεση του Υπουργείου είναι πάραυτα να διακοπούν. 1. Ιατροί υποβάλλουν αίτηση διορισμού σε θέση Επικουρικού ιατρού αποκλειστικά και μόνον για Νοσοκομεία του Κέντρου. 2. Ιατροί κατέχοντες θέση Επικουρικού Ιατρού στην Περιφέρεια, παραιτούνται από την κατεχόμενη θέση, και αμέσως επιδιώκουν διορισμό σε θέση Επικουρικού ιατρού στο Κέντρο. 3. Ιατροί κατέχοντες θέση ΕΣΥ σε Νοσοκομεία  Κ.Υ. της περιφέρειας, παραιτούνται και αμέσως υποβάλλουν νέα αίτηση διορισμού ως Επικουρικοί Ιατροί σε νοσοκομεία του Κέντρου. 4. Οι Διοικήσεις σε πολλά Νοσοκομεία ιδίως του Κέντρου, μόλις προσωρινά καλύψουν τις ανάγκες τους με την τοποθέτηση Επικουρικού Ιατρού, δεν προωθούν την διαδικασία διορισμού ιατρού σε οργανική θέση, την οποία «ενθυμούνται» πάλι μόνον όταν ο Επικουρικός Ιατρός αποχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να διατηρηθεί σε χρησιμότητα ο θεσμός των Επικουρικών Ιατρών και να μην εξελιχθεί σε μηχανισμό ούτε απογυμνώσεως της επαρχίας από το ιατρικό δυναμικό της αλλά ούτε και καταστρατήγησης της διαδικασίας στελέχωσης των νοσοκομείων από οργανικούς ιατρούς που κατέχουν θέση μετά από κανονική διαδικασία κρίσης. Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ όπως: Α. Κάθε αίτηση διορισμού σε θέση Επικουρικού Ιατρού του ενδιαφερομένου, περιλαμβάνει υποχρεωτικώς περιφερειακά νοσοκομεία και σχηματισμούς δηλούμενα από τον ίδιο. Β. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από Υπεύθυνη Δήλωσή του με την οποία δηλώνεται ότι δεν κατέχει άλλη θέση στο ΕΣΥ οργανική, προσωποπαγή ή Επικουρικού Ιατρού οπουδήποτε. Γ. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικώς από Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε άλλη θέση στο ΕΣΥ ή σε θέση Επικουρικού ιατρού και ότι δεν έχει παραιτηθεί από τέτοια θέση. Δ. Ιατρός που παραιτείται από θέση επικουρικού ιατρού (όπως και από θέση ιατρού ΕΣΥ) θα νομοθετηθεί ότι μοριοδοτείται αρνητικά σε επόμενες κρίσείς. Ε. Επικουρικός ιατρός που αρνείται διορισμό ή παραιτείται από αυτόν δύο (2) φορές ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών.

    Στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας κατά ειδικότητα, εγγράφονται με αίτησή τους ιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
    Οι επικουρικοί ιατροί διορίζονται υποχρεωτικώς για θητεία μέχρι ενός έτους και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών νοσοκομείων εκτός των Νομών
Θεσσαλονίκης και Αττικής (πλην Κυθήρων). Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας αυτής υπηρεσίας στην περιφέρεια, είναι δυνατή η ανανέωση του διορισμού τους σε νοσοκομεία των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγειονομικές μονάδες των Νομών Αττικής (πλην Κυθήρων) και Θεσσαλονίκης δεν υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., όταν κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ..
    Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η απόσπαση επικουρικού ιατρού για διάστημα μέχρι 6 μηνών για την κάλυψη
αναγκών της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα της χώρας. Επικουρικός ιατρός, που παραιτείται από τη θέση του μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής του, διαγράφεται αυτοδικαίως από τον κατάλογο των επικουρικών ιατρών. Η επανεγγραφή του στον κατάλογο επιτρέπεται μετά την παρέλευση διετίας από
την ημερομηνία της υποβολής της παραίτησής του.
    Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός του Ε.Σ.Υ. που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται να διορισθεί σε θέση επικουρικού ιατρού. Ομοίως, επικουρικός ιατρός παραιτούμενος από τη θέση του δεν δύναται να υποβάλει νέα αίτηση διορισμού ως επικουρικός πριν παρέλθει διετία από της παραίτησής του.Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions